Leergeschiedenis Blikveld360

Micro Analyses

Het is belangrijk om een beeld te hebben van het effect van de samenwerkwijze. In 2020 is er bij 10 casussen gekeken naar de effecten van de samenwerkwijze voor zowel de organisatie als de inwoner. METmet is benaderd met de vraag of zij een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) kan maken waarin zij inzichtelijk maakt wat de maatschappelijke en financiële kosten en baten zijn van de werkwijze van Blikveld360.

 

DOEL
Het doel is om zo inzicht te krijgen wat de werkwijze oplevert. Zowel financieel, ‘wat wordt er nu eigenlijk bespaard door casuïstiek op deze wijze te benaderen?’ als maatschappelijk ‘welk verschil maakt de werkwijze met het oog op de maatschappij?’. Daarnaast is de werkwijze van Blikveld360 een werkwijze die aan de voorkant van de professional een investering vraagt. Maar betaalt deze investering zich ook uit? Zien de professionals dit terug binnen hun functies en bij het uitvoeren van hun werk?

 

Hier vind je het rapport daarover. In 2021 wordt gewerkt aan een structurele inbedding van de micro-analyse bij de uitvoering van (complexere) casuïstiek. Ook het plan van aanpak voor de effectmetingen van 2021 is hier terug te vinden. Hieronder een beeld van de conclusie en lessen;

 

Conclusie;

Bij alle casussen lijkt een besparing gerealiseerd te zijn, of mogelijk te zijn. Er zijn een aantal casussen waarvan de plannen van aanpak nog niet (volledig) ten uitvoer zijn gebracht. Dit geldt zelfs voor de casussen waarvan de betrokken professionals niet tevreden zijn over de gerealiseerde uitkomst. Wel dien je hierbij rekening te houden dat de zorg en ondersteuning die eerder is ingezet ook effect heeft op de uitkomst. De financiële besparingen lopen per deelnemer erg uiteen. Maar de grootste kostenbesparingen zitten hem in;
– Efficiënter werken van de professionals.
– Kosten in zorg en ondersteuning. (Voorkomen van en sneller realiseren van doelen.)

 

De voornaamste partijen die hierbij gebaat zijn, zijn;
– De gemeente, op basis van de uitvoering van de participatiewet, jeugdwet, wet gemeentelijke schuldhulpverlening en WMO. En de inzet op die de gemeente doet op leefbaarheid en veiligheid.
– De ketenpartners die hun werk in de zorg en ondersteuning kant hebben zitten. Dit doordat zij sneller en efficiënter resultaat boeken met de betrokken inwoners. Werkzaamheden worden op elkaar afgestemd, en ze doen geen dubbel werk meer.

 

Lessen

Hieronder staan de meest gehoorde verbeterpunten uit de interviews op een rijtje.

– Meer mandaat bij het MDO en op het plan van aanpak.
– Grotere naamsbekendheid aan de werkwijze en meer organisaties aan de werkwijze verbinden.
– Vooraf duidelijkheid welke professionals nodig zijn bij een MDO of leertafel.
– Hele duidelijke afspraken wie de regie heeft en terugkoppeling geeft aan de betrokkenen.
– Voorkomen dat het een verkapte urgentie-vorm wordt of manier om ‘regels’ te omzeilen.
– Het niveau van werken met het plan van aanpak: Ik kan, ik wil, ik heb nodig, moet bij de professionals omhoog.
– Als je deze werkwijze wil gebruiken, zul je het ook allemaal als prioriteit moeten gaan zien en aanwezig zijn bij de bijeenkomsten.
– Nu wordt er vaak gekeken naar inkomen en wonen. Dit voelt niet altijd goed, de uitlegbaarheid hiervan moet omhoog.
– Meer reflecteren op de doorlopen casus en hier lering uit halen, nabespreken/ evalueren.
– Kritisch zijn op welke casussen worden ingebracht.