Leergeschiedenis Blikveld360

Ontwikkellijnen 2021

Om de ontwikkellijnen hieronder in perspectief te plaatsen en er een aanvulling op te geven vind je hier ook het doelen-inspanningen netwerk (DIN) en een reflectie op de rol van de kwartiermaker.

 

Ontwikkellijnen 2021 Blikveld360

Betere gezondheid en hogere kwaliteit van leven van individuele inwoners

 • Toepassen samenwerkwijze (ik wil, ik kan en ik heb nodig) bij alle voorkomende casussen die zich voordoen in het werkveld van Blikveld360.
 • Meten van het maatschappelijk rendement. In 2021 worden voor 40 casussen micro-analyses gemaakt en hiervan wordt een samenvattend rapport opgesteld.

 

Meer collectieve betrokkenheid en verantwoordelijkheid van inwoners

 • Inwoners ruimte geven om mee te denken, doen en organiseren en inwoners in staat stellen om zelf initiatieven te ontplooien.
 • Versterken van de veerkracht van inwoners.
 • Inwoners betrekken bij de ideeën en uitwerking in acties voor interventies komende uit de werksessie preventie
  • Wortelen in de wijk
  • Wijkwerkloket opzetten
  • Signaleringswijzer ontwikkelen waarbij positieve gezondheid als hulpmiddel gehanteerd wordt

 

Meer integrale zorg, welzijn en wonen door betere samenwerking

 • Professionals ondersteunen in het gedachtegoed en de samenwerkwijze. Dit middels leersessies, maar ook hen individueel betrekken en ondersteunen door de kwartiermakers. Rol van kwartiermaker naar een volgende stap brengen in het voor doen, samen doen en loslaten.
 • Leersessies blijven faciliteren:
 • ondersteunen professionals;
 • inzet van ambassadeurs voor verbreding en borging.
 • Verkenning van bestaande ontwikkelingen en verbinden aan elkaar.
 • Borging van de werkwijze binnen de organisaties; ondersteuningsacties door bestuurders en managers.

 

Lagere maatschappelijke kosten (financieel duurzaam)

 • Effecten meten structureel inrichten. In 2021 worden 40 individuele casussen gemeten.
 • Inzet op preventieve interventies.
 • Inzet op collectieve interventies.

Waar al mogelijk ook analyse van preventieve en collectieve interventies.

           

Ontwikkeling steunende systemen

 • Verbindingen maken met andere relevante organisaties (deelnemende organisaties leggen contacten met interne en externe toezichthouders, financiers en institutionele spelers als Ministerie VWS, NZA, ZIN
 • Werkconferenties vanuit en met verschillende disciplines organiseren: opstellen next step Blikveld360.
 • Verkennen van het financieel ontschotten door de gemeenten. Deelname aan NZA studie voor andere vormen van financiering. Daarvoor onder meer de huidige situatie in kaart brengen (wijken, doelgroepen, zorggebruik en kosten), en verkennen van de kansen en mogelijkheden voor ontschotting in de financiering, met de gemeentelijke herindeling als context.

DOWNLOADS

– DIN

 

– Kwartiermaker 2020 2021