Leergeschiedenis Blikveld360

Werkconferentie

Op 29 oktober 2020 heeft de werkconferentie plaatsgevonden. Professionals, managers en bestuurders zijn met elkaar in gesprek gegaan. Doel was om aan de hand van de 5 principes van de samenwerkwijze van Blikveld360 inzichten te delen aan de hand van vragen en stellingen. Op die manier zijn er verdiepende gesprekken gevoerd en van elkaar geleerd. Op basis van de uitkomsten worden vervolgstappen ontwikkeld. In de bijlage vind je het overzicht van de opgehaalde informatie.

 

Één van de punten die is opgehaald gaat erover om de werkwijze van Blikveld360 verder te implementeren in de breedste zin van het woord. De vraag was; wat zou dan de eerstvolgende stap zijn voor jou of jouw organisatie?

 

 • Casus toelichten binnen andere organisatie uitgaande van de maatschappelijke baten voor eenieder.
 • Aanwezigheid van breder netwerk/partners. Nu veelal nog partners aanwezig die voorheen in de kleinere Kernteams zaten. Daarnaast zeker ook lef om keuzes te maken buiten kokers/ domeinen om. Hoe komen we daar dat die bevoegdheid bij werkers komt te liggen?
 • Actief Blikveld360 met de Cuijkse huisartsen bespreken.
 • Alle complexe vragen middels 360 als triage middel in te zetten. En dan pas verwijzen naar specialistische organisaties.
 • Ambassadeurs intern collega’s enthousiasmeren.
 • Betty als kwartiermaker weer even wat meer podium geven (intern) in het team. Blijven werken aan verbinding en leren binnen de stuurgroep.
 • Collega’s steeds meer meenemen in de methodiek van Blikveld360 zodat het bij iedereen onderdeel wordt van ieders manier van werken.
 • De mogelijkheden van samenwerken buiten eigen organisatie/blikveld verder opzoeken.
 • Doen, ervaringen delen .
 • Hekje eromheen, langere periode 5 jaar experiment in ontschotting en ontregelen en integraal budgetten / geld.
 • Iemand die zicht heeft op de kosten en uitgaven en hierop een kosten-baten analyse maakt.
 • In- en extern: uitventen goede voorbeelden en oplossingen. Storytelling (geanonimiseerd).
 • In ieder geval samenwerking zoeken naar oplossingen en daarbij wel de ruimte hebben of krijgen om lef en durf te tonen, door buiten de geijkte paden te mogen wandelen.
 • In plaats van leersessies ook eens een successessie met managers en bestuurders.
 • Kennis delen.
 • Laagdrempelig maken, positieve gezondheid integreren.
 • Meer casussen samen oppakken met externe partners, kijken naar ieders expertise, beter voorliggend kijken in plaats van maatwerk, meer terugkoppeling best practice.
 • Met GGZ en andere partijen bespreken hoe Blikveld360 breder kunnen uitrollen.
 • Nagaan hoeveel en welke casussen wij inbrengen.
 • Organisaties die buiten Blikveld360 staan ook hierin betrekken.
 • Professionals beter faciliteren om tijd vrij te maken.
 • Reflecteren, ervaringen delen.
 • Ruimte bieden, versnelling, positieve gezondheid, heldere communicatie.
 • Stimuleren, motiveren, aanjagen, mogelijk maken. In relatie met andere organisaties.
 • Thema gericht in leersessies bespreken.
 • Vaker het gesprek voeren over de knelpunten waar men tegenaan loopt met diverse disciplines, zodat ook daarin samen naar een oplossing gezocht kan worden of bijstelling kan plaatsvinden
 • Voor mij om de 3 vragen meer eigen te maken; goed voorbeeld doet volgen. Organisatie breed meer aandacht vragen voor Blikveld360 in natuurlijke momenten.